Sanat Tarihi Forum

Arkeoloji & Kazıbilim => Nümizmatik-Meskûkat => Konuyu başlatan: Wolfeye - 11 Şubat 2012, 13:23:39

Başlık: Nümizmatikle ilgili kitaplar
Gönderen: Wolfeye - 11 Şubat 2012, 13:23:39
Genel Nümizmatik Sözlüğü
Ahmet Semih Tulay

Çalışmada alfabetik sıra gözetilmiştir. Kelimeler yaygın olduğu şekliyle kullanılmıştır. Sikke basan kentlerin yer aldığı bölge, il, ilçe, köy, varsa mevkî adları yazılmıştır. Bazı yerlerin eski isimleri parantez içine alınmıştır. Ancak yerleşim birimlerinin isimleri sık sık değiştiği için bu konuda bazı zorluklar çekilmiştir...
Başlık: Ynt: Nümizmatikle ilgili kitaplar
Gönderen: Wolfeye - 11 Şubat 2012, 13:33:11
Antik Nümizmatik Ve Anadolu
Oğuz Tekin

ARKEOLOJİ VE SANAT YAYINLARI
Başlık: Akdeniz Dünyasında Para, Fiyatlar Ve Medeniyet
Gönderen: Wolfeye - 11 Şubat 2012, 13:55:50
Akdeniz Dünyasında Para, Fiyatlar Ve Medeniyet - Beşinci yüzyıldan Onyedinci yüzyıla
Carlo M. Cipolla

Kültür pahalı idi ve onun pahalılığı yüzyıllardır niçin esas itibariyle aristokrasilerin bir sporu olduğunu açıklamaya yardımcı olur.
Özel ilgiyi hak eden bir diğer stratejik fiyat, aslında faiz oranı olan, paranın fiyatıdır. Orta Çağlar boyunca Batı Avrupa'nın hiçbir kesiminde insanlar bugün ucuz para dediğimiz şeyin yararlarını bilmediler. Bazı kanıtlar faiz oranlarının farklı tiplerinde, en azından onüçüncü yüzyılın sonundan sonra uzun dönemli bir aşağı düşüş trendi olduğuna işaret eder görünmektedir.
Başlık: Eski Türklerde Para / Göktürklerde, Uygurlarda, Türgişlerde
Gönderen: Wolfeye - 11 Şubat 2012, 13:57:03
Eski Türklerde Para / Göktürklerde, Uygurlarda, Türgişlerde
Osman F. Sertkaya/ Rysbek Alimov

Eski Türklerde (Göktürklerde, Uygurlarda, Türgişlerde) Para adlı bu eser bir el kitabıdır. Dört bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde, Göktürk, Uygur ve Türgiş sikkeleri üzerinde yapılan çalışmaların bibliyografyası verilmektedir.

İkinci bölümde Göktürk sikkeleri üzerinde özellikle Rusya'da bu sahada yapılan Şçerbak, Amanjolov, Dobrodomov, Kızlasov, Klyaştornıy gibi Rus ve Türk araştırıcıların çalışmalarının gelişmesi adım adım takip edilebilmektedir.

Üçüncü bölümde Uygur para birimleri ve sikkeleri üzerindeki çalışmalar bulunmaktadır. Bu bölümde hem sikkelerin hem de eski uygur para belgelerinin metinleri, çevirileri, resimleri yer almaktadır.

Dördüncü bölümde Türgiş paraları ile ilgili temel iki çalışmanın çevirisi sunulmaktadır.

Eski Türklerde Para adlı bu eserde yer alan 16 çalışma getirdiği yeni bilgilerle sahadaki büyük boşluğu doldurmakta, kültürümüze ışık tutmaktadır.
Başlık: Osmanlı Finans Sisteminde Dönüm Noktası: Kağıt Para ve Sosyo- Ekonomik Etkileri
Gönderen: Wolfeye - 11 Şubat 2012, 13:59:12
Osmanlı Finans Sisteminde Dönüm Noktası: Kağıt Para ve Sosyo- Ekonomik Etkileri
Dr. Ali Akyıldız

Bu eserde Osmanlı Devleti'nde kağıt para uygulaması ve sosyoekonamik etkileri ele alınmış kağıt para (kaime) konusunun tamamını kapsayan bu araştırma birinci elden kaynaklara dayandırılarak hazırlanmıştır.
Başlık: Osmanlı Para Vakıfları
Gönderen: Wolfeye - 11 Şubat 2012, 14:00:28
Osmanlı Para Vakıfları
Tahsin Özcan
Başlık: Eskiçağda Para
Gönderen: Wolfeye - 11 Şubat 2012, 14:06:26
Eskiçağda Para
Oğuz Tekin

Elinizdeki bu çalışma, konunun uzmanı olmayan fakat antik sikkelere karış ilgi duyan kişiler ile üniversitelerin ilgili bilimdallarında öğrenim gören öğrenciler için hazırlanmış bir el kitabıdır. Kuşkusuz antik nümismatiğin ilgi alanı bu çalışmanın kapsamı ile karşılaştırılamayacak kadar geniştir; sikkenin icadından Bizans döneminin sonuna kadar olan, oldukça geniş bir zaman dilimi söz konusudur. Dolayısıyla Eski Yunan, Roma, Roma imparatorluk dönemi şehir sikkeleri ile Bizans sikkeleri antik nümismatiğin uğraşı alanı içine girmektedirler. Genellikle herbiri ayrı birer el kitabının konusunu oluşturacak olan nümismatiğin bu dallarını tek bir kitapçıkta toplamak ister istemez birçok konunun kapsam dışında kalmasına neden oldu. Fakat, nümismatikte neyin ne olduğunu bilmek ya da ilk adımı atmak içinde yeterli olabieceği inancındayım.
Başlık: İslam'da Para
Gönderen: Wolfeye - 11 Şubat 2012, 14:07:42
İslam'da Para
el-Hasenî

İslam fıkhı ve ekonomisinde en çok tartışılan konuların başında "para" gelir. İslam'da Para, İslam hukuku ağırlıklı bir çalışma olmasına rağmen İslam tarihinde 'paranın tarihini' ele alıp tartışmaktadır. Hz. Peygamber ve Raşit Halifeler döneminde Rum altınları ve Fars gümüşleri kullanılmış, ancak dinî konularda Mekke ehlinin tartısı ve Medine ehlinin ölçüsü (kilesi) esas alınmıştır. İlk İslam parası Hz. Ömer'in tespit ettiği ölçüye göre Emevî halifesi Abdülmelik b. Mervan tarafından basılmıştır. 19. yüzyılın ortalarına kadar müslümanlar arasında altın ve gümüş para kullanılmıştır. Klasik fıkıh kitaplarındaki hükümler bu paralara göredir. Ancak daha sonra altına çevrilebilen sertifikalar basılmıştır. Bu uygulama kağıt para sistemini ortaya çıkarmıştır. Son aşamada kaydî para (mevduat parası) üzerinde durulmaktadır. Bu kitapta faiz, zekat gibi İslam hukukunda para ile ilgili hükümlere yer verilip iktisadî açıdan tahliller de yapılmaya çalışılmıştır. Bu yönleriyle çalışma, günümüz problemleriyle de ilgilidir ve mevcut tartışmalara ışık tutucu niteliktedir.
Başlık: Para Vakıfları Nazariyat ve Tatbikat
Gönderen: Wolfeye - 11 Şubat 2012, 14:10:17
Para Vakıfları Nazariyat ve Tatbikat
Dr. İsmail Kurt

Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde şer'i, hukuki, idari, iktisadi, ictima'i ve beledi her çeşit işlere ait davalar Şer'iyye Mahkemelerinde görülür, vakfiyelerin tescilli ve vakıf mütevellilerinin tevcihi yine bu mahkemelerce icra edilir. Vakfiyetlerin tebdili, tağyiri, taklil ve teksiri şer'i mahkemelerde hakimin kararı ve tescili ile mümkün olur. Kadıların çeşitli davalardan dolayı verdikleri kararlar "sicil" denilen defterlere kaydedilirdi.
Başlık: Roma / Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması İçin Rehber
Gönderen: Wolfeye - 11 Şubat 2012, 14:23:40
Anadolu'da Kalay ve Bronzun Tarihçesi
Kenneth W. Harl

Bu rehber kitaplar, arkeoloji öğrencilerinin kazılarda sıkça bulunan sikkelerden aşina olmadıklarını teşhis edebilmelerine yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Kitaplar, kapsamlı kataloglar olmaktan ziyade, hem arkeoloji akademisyenlerine hem de öğrencilerine gün ışığına çıkan sikkeleri hızlı ve kesin bir şekilde teşhis edebilme olanağı sağlamak amacını taşımaktadır. Bu kılavuzlar tam birer katalog olmasa da sikkelerin, bilgiler, ait olduğu dönem, hükümdar, basıldığı darphane ve sembolleri yoluyla doğru bir şekilde teşhis edilmesini sağlayacak, böylece son tanıtım nispeten kolaylaşacaktır. El kitapları, bu amaca yönelik olarak şekil çizimleri, çok rastlanan sikke yazılarının listeleri ve semboller ile diğer bilgileri içermektedir.
Başlık: Antik Sikkeler Bilimi Nümismatik Genel Bir Bakış
Gönderen: Wolfeye - 11 Şubat 2012, 14:25:45
Antik Sikkeler Bilimi Nümismatik Genel Bir Bakış
Cecile Morrisson

Nümismatik çalışmalarının ve koleksiyonculuğun gelişimi, sikkenin temizlenmesi ve koruma teknikleri, tarihlendirme yöntemleri gibi konuları ele alan bu kitap, kimi zaman üzerinde taşıdıkları yazılarla politik ve dini propaganda aracı ve desteği olarak halka geniş çapta dağılan sikkenin hikayesini anlatmaktadır. Konunun dünya çapında saygın bir otoritesi olan yazarının deyimiyle, kitap "Eğer uzman olmayan kişilere, öğrencilere, yeni başlayan koleksiyonerlere ve meraklılara, ilham verdiği tutkuyu paylaşma ve daha fazlasını bilme isteğini verebilirse amacına ulaşmış demektir."
Başlık: Altının İktidarı İktidarın Altınları / Yapı Kredi Altın Sikke Koleksiyonu
Gönderen: Wolfeye - 11 Şubat 2012, 14:35:51
Anadolu'da Kalay ve Bronzun Tarihçesi
Selahattin Özpalabıyıklar/ Şennur Şentürk

Günümüzde dünyanın en önemli madeni para koleksiyonları arasında yer alan Yapı Kredi Para Koleksiyonlar'ının başlangıçı 1954 yılına uzanır.

Yapı ve Kredi Bankası, bilindiği gibi, 9 Eylül 1944 tarihinde kurulmuştur.Bankanın kurucusu Kazım Taşkent, 10.kuruluş yılı olan 1954'te dönemin kültür ve sanat adamlarından bir grubu çevresinde toplar ve onlara Yapı Kredi'nin kuruş amaçlarından birinin de ülkenin kültürel hayatına katkıda bulunmak olduğunu hatırlatarak, bı özel yıldönümünde bu amaçla ne gibi çalşmalar yapılabileceğini danışır.
Başlık: Osmanlıca Sikke- i Tasdik- i Gaybi
Gönderen: Wolfeye - 11 Şubat 2012, 14:37:19
Osmanlıca Sikke- i Tasdik- i Gaybi
SÖZLER NEŞRİYAT A.Ş.
Başlık: Hellen Dünyasında Sikke
Gönderen: Wolfeye - 11 Şubat 2012, 14:39:24
Hellen Dünyasında Sikke
Martin Price/ Ian Carradice

Bu kitapta, İ.Ö.7. yüzyılda ilk ortaya çıkışından Hellenistik dönemin sonuna kadar sikkenin Hellen dünyasındaki gelişimi ve kullanımı ana hatlarıyla ele alınmaktadır. Sikkeler tarihin birçok yanını aydınlatabilmektedirler; burada esas olarak tedavülde bulunma ve kullanılma nedenleri üzerinde durulmaktadır. Böylece, zengin bir bilgi kaynağı tek bir kitapta ve bir bütün olarak sunulmaktadır.

Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Tarih öğrencilerinin yanı sıra sikke koleksiyoncuları ve eskiçağ dünyasına ilgi duyan herkes bu kitapta öz ve ilginç bir bilgi kaynağına ulaşacaktır.
Başlık: Sikke Kolleksiyonları
Gönderen: Wolfeye - 11 Şubat 2012, 14:42:28
Sikke Kolleksiyonları 2
YAPI KREDİ YAYINLARI


Sikke Kolleksiyonları 3
YAPI KREDİ YAYINLARI


Sikke Kolleksiyonları 4
YAPI KREDİ YAYINLARI