Sanat Tarihi Forum

Arkeoloji & Kazıbilim => Arkeoloji Genel => Konuyu başlatan: Wolfeye - 28 Aralık 2008, 11:35:25

Başlık: Olympos Tanrıları
Gönderen: Wolfeye - 28 Aralık 2008, 11:35:25
Eski Yunanlılar doğadaki herşeyi tanrı olarak görmüşler, etraflarında olan her olayı bir tanrıyla bağdaştırmışlardır. İnsan şeklinde olmalarına rağmen ölümsüz ve insanlardan çok daha güçlü olan bu tanrılar Yunan mitolojisiin temelini oluştururlar. Asırlar boyunca anlatılagelen ve "mythos" denilen hikayelerden oluşan Yunan mitolojisinin ana konuları dünyanın, tanrıların ve insanların oluşumu, tanrıların kendi aralarındaki veya insanlarla olan ilişkileri ve Troya Savaşı gibi gerçek olaylardır. Bu gibi gerçek olaylara, ağızdan ağıza anlatılırlarken çeşitli hayal ürünü hikayeler eklenmesi sonucu oluşan efsaneler aynı zamanda tarihsel değer de taşırlar.

Yunan mitolojisine göre başlangıçta, yani dünya oluşmadan önce Khaos (sonsuz boşluk) vardı. Sonra Khaos'tan Gaia, yani toprak ve daha da sonra çekici gücün sembolü Eros çıktı. Eros'un sayesinde Khaos ve Gaia'dan Erebos (yeraltı karanlığı) ve Nyks (gece), onlardan ise Arther (göğün üst tabakalarının ışığı) ve Hemere (gündüz) doğdu. Daha sonra Uranos (gök) ve Pontos'u (deniz) dünyaya getiren Gaia Uranos'la birleşerek erkek ve dişi titanları, tek gözlü devler olan Kyklop'ları ve Hekatonkheires adlı yüz kollu devleri doğurdu. En son doğan erkek titan olan Kronos babasını yenerek tüm evrenin kralı oldu. Krallığını kaybetmemek için kendisi gibi titan olan karısı Rhea'dan doğan çocuklarını yiyen Kronos , kendisinden kaçırılan oğlu Zeus tarafından yenilince mitolojide tanrılar devri başladı.

· ZEUS: Gök tanrısı olan Zeus annesi Rhea'nın yardımıyla babası Kronos'u tahtından indirerek Olympos'a yerleşmiştir. İnsanları ve tanrıları tiranlar ve devlere karşı korumuş ve onlara hükmetmiştir. Sık sık hayvan kılığına girip kadınları baştan çıkarır. Birçok sıfatı ve simgesi vardır.

· HERA: Analığın yüceliği ve evliliği simgeler. Kronos ve Rhea'nın kızı olan Hera kardeşi  Zeus'la evlidir. Çoğunlukla kinci, kıskanç ve hırçın bir tanrıça olmasıyla tanınır.

· ATHENA: Evleri ve kentleri korur. Babası Zeus'un kafasından, tepeden tırnağa silahlı olarak doğmuştur. Aklın ve zekanın gücünü simgeler. Genellikle silahlı olarak canlandırılır.

· APOLLON: Güneş tanrısı olan Apollon, Zeus ve Leto'nun oğludur. Aynı zamanda  müzik ve şiir tanrısıdır. Tanrıların en yakışıklısıdır.

· ARTEMİS: Av tanrıçası olan Artemis, Apollon'un kız kardeşidir. El değmemişliği simgeler. Ok ve yay taşır, bir dişi geyik ve köpeklerle dolaşır. Simgesi hilaldir.

· HERMES: Zeus ile Maia'nın oğlu olan Hermes yolları ve onların üzerinde seyreden habercileri gezginleri, satıcıları ve gerektiğinde de hırsızları korur. Becerikli ve kurnaz bir tanrıdır.

· HEPHAİSTOS: Ateş tanrısıdır. Demircilik ve madencilik ustasıdır. Hera'nın oğludur.    Aphrodite ile evlenmiştir. İki ayağıda topal olan Hephaistos yer altında tanrılara silah yapar.

· ARES:  Savaş tanrısıdır. Acımasız ve kavgacı bir tanrı olduğu için kimse tarafından sevilmez.

· APHRODITE:  Aşk tanrıçasıdır. Hephaistos'un sadık olmayan eşidir. Anadolu'da büyük saygı görmüş adına kentler ve tapınaklar yapılmıştır.

· DEMETER: Bereket ve ekili topraklar tanrıçası, Kronos ve Rhea'nın kızıdır.

· POSEİDON: Denizler tanrısıdır. Denizciler iyi bir yolculuk için Poseidon'a yakarırlardı. Zeus'un erkek kardeşidir.

· HADES: Ölüler dünyasının ve yeraltının tanrısıdır. Kendisini görünmez yapan bir başlığı vardır.

· ASKLEPİOS: Asklepios sağlık ve hekimlik tanrısıdır. Yaygın kanıya göre Apollon ve nymphe (su perisi) Koronis'in oğludur.Genelde elinde yılanlı bir asa ile betimlenir. Zeus tarafından  öldürülmüştür.

· DİONYSOS: Şarap, sarhoşluk ve bağcılık tanrısı olan Dionysos, Zeus ve Semele'nin oğludur.Simgesi çam ve sarmaşıktır. Genellikle elinde kantharos adı verilen testiyle canlandırılır.

· HESTİA: Ocak tanrıçası, evli kadın ve yeni doğmuş çocukların koruyucusu Hestia, Kronos ve Rhea'nın bakire kızıdır. Onuruna her sitenin prytaneionunda  sürekli olarak kutsal ateş yakılırdı.

· THYKE: İyi ve kötü talih tanrıçası. Çoğunlukla taç ve elinde bereket boynuzuyla betimlenir.

· NEMESİS: Nyks'in kızıdır. Tanrısal öcü simgeler. Zeus'tan kurtulmak için kaza dönüşmüştür, fakat Zeus da bir kaza dönüşerek Helene ve Dioskurları doğurmasına sebep olmuştur.

· HYGİEİA: Sağlık tanrıçasıdır. Asklepios'la ilişkilendirilir. Hayvanı yılandır.

· HYPNOS: Uyku tanrısıdır. Erebos ve Nyks'in oğludur. Oğulları Morpheos, İcelos ve Phantasos düşleri yaratır. Yaşadığı mağaradan unutkanlık ve kayıtsızlık ırmağı Lethe'nin suları geçer.

· HYMENAİOS: Evlilik tanrısıdır. Genellikle Apollon ve Kalliope'nin oğlu olduğu kabul edilir.

· EROS: Aşkın ve üremenin  tanrısıdır. Önceleri genç olarak betimlenen Eros daha sonra Hellenistik dönemde kalpleri ok ile yaralayan kanatlı bir çocuk olarak betimlenmeye başlanmıştır.

· PAN: Kırlar, çobanlar ve ormanların tanrısıdır. Keçi ayaklı, sakallı ve boynuzludur. Zevk düşkünü bir tanrıdır. Syrinks (pan flüt) çalar,  tepelerde dolaşır ve sürüleri korurdu.
Başlık: Antik Yunan'da Sanat ve Mitoloji
Gönderen: Wolfeye - 27 Ocak 2012, 00:15:02
Antik Yunan'da Sanat ve Mitoloji
Thomas H. Carpenter

Yunan mitolojisi, yüzyıllardır sanat, edebiyat ve kültür dünyasını etkilemektedir. Vazo resimlerindeki, gemma'lardaki, bronz ve taştan yapılma heykellerdeki betimler, genelde, yazılı kaynaklarda anlatılan mitoslardan daha erkene tarihlenmekte ve Yunanlıların tanrıları ve kahramanlar dünyasına nasıl baktıklarına ışık tutmaktadır. Bu eser, Eski Yunan'daki sanatçıların mitosları nasıl ele aldıklarını inceleyen bilimsel nitelikteki ilk geniş kapsamlı araştırmadır ve Antik Yunan dünyasının sanat, tiyatro, şiir, antropoloji ve diniyle ilgilenen okurlar için benzersiz ve vazgeçilmez bir kaynak kitap niteliğindedir.

Başlık: Antik Yunan'da Mitoloji Masallar ve Söylenceler
Gönderen: Wolfeye - 27 Ocak 2012, 00:25:15
Antik Yunan'da Mitoloji Masallar ve Söylenceler
Rosa Agizza

• Evrenbilim ve Tanrıbilim (Kozmogoni ve Teogoni) • Dünyanın
Kökeni ve Tanrıların Doğuşu • Tanrısal Güç Uğruna
Savaşım • Babanın Hadım Edilmesi • Titan Dövüşleri ve Zeus
Saltanatının Yerleşmesi • Devler Savaşı ve Typhon ile Çatışma
• Olympos’un Tanrıları • Zeus, Gücü ve Aşkları • Hırçın
Kız Hera • Bilge Bakire Athena • Altın Lüleli Tanrı Apollon
• Kırlar Bakiresi Artemis • Yaramaz Tanrı Hermes • İnsanlara
da Tanrılara da Kötü Davranan Ares • Şanlı Topal
Hephaistos • Neşenin Arkadaşı Aphrodite • Ölümsüzlerin En
Yakışıklısı Eros • Ocak Başının Yalnız Tanrıçası Hestia • Urania’nın
Tanrıları • Karanlık Nyks • Gül Parmaklı Eos • Sürekli
Gören Göz Helios • Boğa Boynuzlu Selene • Yeryüzü
Tanrıları • Neşe Dağıtıcısı Dionysos • Priapos, Satyros’lar ve
Silenos’lar • En Parlaklar Arasında Bir Tanrıça, Demeter •
Güçlü ve Yabanıl Pan • Deniz Tanrıları • Boğuk Uğultuların
Tanrısı Poseidon • En Eski Deniz Tanrıları • Phorkys, Proteus
ve Nereus • Nereuskızları ve Tethys • Ölüler Diyarının
Tanrıları • Yumuşaklık Bilmeyen Hades • Çağların Oluşumu
ve Birbirlerini İzlemesi Mitosu • Prometheus ve Dünyanın
Geçirdiği Çağlar • Herkesin Tutulmaktan Mutlu Olduğu
Dert, Pandora • Deukalion ve Pyrra: Tufan • Perseus • Kadmos
• Bellerophontes • Theseus • Orpheus • Asklepios •
Daidalos ve Ikaros • Aiakos • Midas • Kötülüklerden Kurtaran
Herakles • Kahramanın Doğuşu ve Gençliği • On İki İş •
Kalydon Yabandomuzunun Avlanması • Kentauros’lar Savaşı
• Amazon’lar Savaşı • Argo Gemisi Yolcularının Serüveni
• Altın Post • Iason ile Medeia • Dioskour’lar • Oidipous •
Thebai’a Karşı Yedi Komutan • Pelopsoğulları’ndan Atreus
Soyunun Serüveni • Pelops ve Oğulları • Agamemnon ile
Klytaimnestra • Orestes • Troya Destanı • Akhilleus • Aias •
Odysseus • Aineias • Troya’nın Fethi
Başlık: Mitoloji Sözlüğü (Yunan ve Roma)
Gönderen: Wolfeye - 27 Ocak 2012, 00:26:31
Mitoloji Sözlüğü (Yunan ve Roma)
Pierre Grimal

Okuyucularımıza sunduğumuz bu Mitoloji Sözlüğü, yıllarca sürmüş bir çalışmanın ürünüdür. Pierre Grimal, bu uzun çalışma süresi boyunca, homerik metinlerden başlayarak, XII. Yüzyılda yaşamış Bizanslı bilginlerin kılı kırk yaran komanterlerine varıncaya kadar bütün efsane metinlerini bir bir tarayıp incelemiştir.
Yunan ve Latin edebiyatlarına ait belli başlı metinlere sürekli gönderme yapan bu eserinde, yazar, her türlü dogmatik görüşten, araştırmaların sürekli ilerleyip derinleşmesi nedeniyle eskimeye mahkum her türlü yorumlayıcı sistemden uzak durmaya özen göstermiş; yalnızca, Antikçağ'ın en yaygın şekilde kullanılan büyük mitoslarının değişmez ve her dem geçerli verilerini incelemeye ve özetlemeye çalışmıştır....
(Ön Kapak'tan)

Başlık: Olympos Tanrıları
Gönderen: Wolfeye - 27 Ocak 2012, 00:27:38
Olympos Tanrıları
Claude Pouzadoux

Kronos çocuklarını neden yutar? Hades, kendisine eş olarak seçtiği Persephone'yi nasıl kaçırır? İason Altın Post'u nasıl ele geçirir? Hayal gücünüzü sarsacak ve uzun süre etkisinden çıkamayacağınız muhteşem güzellikte ve inanılmaz serüvenler...